Welkom op de webpagina van de MR. Hier vindt u het laatste nieuws, recente notulen en nog meer informatie over de MR. Ouders hebben inspraak ten aanzien van het beleid en de keuzes die gemaakt worden door de school. Dat is per wet geregeld en gebeurt via de MR. Zij laat zich bij regelmaat informeren over de gang van zaken binnen de school en heeft per schooljaar zes reguliere MR-vergaderingen.De schooldirecteur heeft een adviserende taak en wordt daarom voor het eerste deel van de MR vergaderingen uitgenodigd.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die er mee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om instemming gevraagd.

De notulen van de MR-vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris (Tessa Baas, leerkracht groep 7). De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.

Vergaderdata: 

Woensdag 17 november 19:30 uur – 21:30 uur.

Woensdag 12 januari 19:30 uur – 21:30 uur.

Woensdag 16 maart 19:30 uur – 21:30 uur.

Woensdag 18 mei 19:30 uur – 21:30 uur.

Woensdag 15 juni 19:30 uur – 21:30 uur.

De Medezeggenschapsraad (MR)

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op onze school, maar kan niet zomaar beslissen wat er op/in/rond de school gebeurt. Over belangrijke zaken moet eerste met de medezeggenschapsraad (MR) worden overlegd. Dat is wettelijk zo geregeld. De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke taak voor kinderen, voor ouders en voor het personeel van de school. Een MR lijkt op een ondernemingsraad zoals u dat wellicht kent uit uw eigen werkt. Over sommige onderwerpen mag de MR adviseren, maar er zijn zaken die de school pas mag uitvoeren na instemming van de MR. De medezeggenschapsraad op de Werveling bestaat uit vier ouders en vier teamleden.
De MR voert overleg met de directeur en schoolbestuur over zaken als:

  • besteding van het geld van de school;
  • schoolplein;
  • continurooster en BSO;
  • de manier waarop men ouders wil laten participeren in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Als u ook wilt meedenken over belangrijke zaken, kunt u:

  • contact opnemen met de MR via mr@dewerveling.nl, dit wordt beheerd door de voorzitter;
  • een vergadering bijwonen;
  • lid worden van de MR als er een vacature vacant komt.

Op deze website vindt u verder actuele informatie over onze raad, zoals de samenstelling, de agenda en notulen van vergaderingen.

Wilt u meer weten over het werk en de samenstelling van de MR? Kijk dan op: https://www.dewerveling.nl/ouders/mr/mr-leden

Wilt u de notulen, statuten of reglementen lezen? Kijk dan op: https://www.dewerveling.nl/schoolinformatie/mr/downloads/