Op CBS De Werveling vinden we een goede band met de kinderen en de ouders/verzorgers een noodzaak. Om deze band optimaal te houden organiseren we informatie-, gespreks-, rapport- en kennismakingsavonden.

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van een groeps-ouderavond. In de ‘schoolkrant’ (De Wervelwind – gratis abonnement via mail of website) staan de juiste data vermeld in de juli editie. Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten u op de hoogte stellen van de werkwijze, de methoden en de gebruikelijke gang van zaken in de groep van uw kind(eren). Start om 19.00 uur. Tijdsduur: ± 1 uur.

Vanaf september  zijn er informatieavonden voor groep 1 t/m 4. Voor de groepen 5 t/m 8 wordt er informatie aan ouders toegestuurd via de mail.

Begin oktober organiseren we omgekeerde gespreksavonden waarbij u vertelt over uw kind (-eren). In november hebben we een informatieavond over de vorderingen van uw zoon/dochter. In groep 8 volgen er gesprekken over de schoolkeuze in het VO.

In februari staat een gespreksmogelijkheid gepland n.a.v. Rapport 1. Deze mogelijkheid is er ook na rapport 2 in juni/juli.

Verder zijn er altijd mogelijkheden om met de groepsleerkracht van uw kind een afspraak te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Als er een zorgtraject wordt opgestart worden uiteraard ook de ouders/verzorgers geïnformeerd.

Privacy op school

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Meer informatie hierover vind u op www.privacyconvenant.nl.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

In het Privacyreglement van Stichting PCBO Baarn Soest is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van de stichting (https://pcbobaarnsoest.nl/school/2026-2/).

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid dan kunt u mailen naar: privacy@pcbobaarnsoest.nl