Op CBS De Werveling vinden we een goede band met de kinderen en de ouders/verzorgers een noodzaak. Om deze band optimaal te houden organiseren we informatie-, gespreks-, rapport- en kennismakingsmiddagen.

Vanaf september zijn er informatieavonden voor groep 1 t/m 4 en 8. Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten u op de hoogte stellen van de werkwijze, de methoden en de gebruikelijke gang van zaken in de groep van uw kind(eren). Voor de groepen 5 t/m 7 wordt er informatie aan ouders toegestuurd via de mail.

Eind september organiseren we omgekeerde gespreksavonden waarbij u vertelt over uw kind (-eren). In november hebben we informatiemiddagen over de vorderingen van uw zoon/dochter. In groep 8 volgen er gesprekken over de schoolkeuze in het VO.

In februari staat een gespreksmogelijkheid gepland n.a.v. het winterrapport. Deze mogelijkheid is er ook na het zomerrapport in juni/juli.

Verder zijn er altijd mogelijkheden om met de groepsleerkracht van uw kind een afspraak te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Als er een zorgtraject wordt opgestart worden uiteraard ook de ouders/verzorgers geïnformeerd.

Er zijn vier informatiemomenten per jaar voor belangstellende/nieuwe ouders. Vanwege de huidige situatie hebben wij moeten besluiten om de informatiemomenten te annuleren. We hopen u volgend schooljaar weer van harte te mogen verwelkomen.