Welkom op de webpagina van de MR. Hier vindt u het laatste nieuws, recente notulen en nog meer informatie over de MR. Ouders hebben inspraak ten aanzien van het beleid en de keuzes die gemaakt worden door de school. Dat is per wet geregeld en gebeurt via de MR. Zij laat zich bij regelmaat informeren over de gang van zaken binnen de school en heeft per schooljaar zes reguliere MR-vergaderingen.De schooldirecteur heeft een adviserende taak en wordt daarom voor het eerste deel van de MR vergaderingen uitgenodigd.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die er mee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om instemming gevraagd.

De notulen van de MR-vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris (Marja Jonker). De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.

De Medezeggenschapsraad (MR)

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op onze school, maar kan niet zomaar beslissen wat er op/in/rond de school gebeurt. Over belangrijke zaken moet eerste met de medezeggenschapsraad (MR) worden overlegd. Dat is wettelijk zo geregeld. De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke taak voor kinderen, voor ouders en voor het personeel van de school. Een MR lijkt op een ondernemingsraad zoals u dat wellicht kent uit uw eigen werkt. Over sommige onderwerpen mag de MR adviseren, maar er zijn zaken die de school pas mag uitvoeren na instemming van de MR. De medezeggenschapsraad op de Werveling bestaat uit vier ouders en vier teamleden.
De MR voert overleg met de directeur en schoolbestuur over zaken als:

  • besteding van het geld van de school;
  • schoolplein;
  • continurooster en BSO;
  • de manier waarop men ouders wil laten participeren in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Als u ook wilt meedenken over belangrijke zaken, kunt u:

  • contact opnemen met de MR via mr@dewerveling.nl;
  • een vergadering bijwonen;
  • lid worden van de MR als er een vacature vacant komt.

Op deze website vindt u verder actuele informatie over onze raad, zoals de samenstelling, de agenda en notulen van vergaderingen.

De MR houdt zich het komend schooljaar (2018-2019) bezig met een aantal specifieke thema’s. In projectteams werken we als ouder- en leerkrachtgeleding onderwerpen uit als Leren leren, pleinwacht en huisvesting. 

Naast de uitvoering van deze projecten vergadert de MR dit schooljaar nog drie keer om de voortgang van de projecten en de reguliere onderwerpen als het formatieplan, de begroting en jaarplan OR, de schoolbegroting en andere (beleids)onderwerpen te bespreken.

Werkgroepen

Bij Leren leren komen thema’s aan de orde als: hoe kunnen ouders hun kinderen helpen bij het maken van het huiswerk? En hoe leren kinderen? Een eerste filmpje kunt u hier bekijken: link . Bij effectief communiceren kijken we hoe we de communicatie vanuit de school naar ouders beter kunnen vormgeven. Bij de werkgroep huisvesting wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden m.b.t. de huisvesting van de school.

Hulp bij huiswerk bij Leren leren
Dit deel van de site van De Werveling is tot stand gekomen vanuit de werkgroep ‘Leren leren’ van de MR 3.0. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de vraag van jullie (en onszelf) met betrekking tot het aanleren van huiswerk. Kent u dat, dat uw zoon of dochter op een goede dag met een A4-tje uit school komt met daarop aan te leren woorden, of plaatsnamen. En hoe gaan we dat eens aanpakken? Dat blijkt nog helemaal niet zo makkelijk. Iedere kind leert op een andere manier, is anders gemotiveerd en ook iedere ouder heeft een bepaalde strategie van aanleren. Op dit deel van de site gaan we u verschillende handreikingen geven voor het aanleren van huiswerk. Er zal van alles de revue passeren. Neemt u gerust een kijkje en bedenk wat het beste bij u en uw kind zou kunnen passen. Probeer het gewoon eens uit. Veel plezier met de huiswerkbegeleiding.
Met vriendelijke groet namens de MR,  Marja en Carlijn
Topografie
Een erg goed middel bij het leren van topografie i: https://www.topomania.net/
Om er mee te kunnen oefenen maak je een gratis account aan op de website (of in de app €2,69). Wanneer je dan bijvoorbeeld op de kaart van Nederland klikt, kun je via  ‘zoek pagina’ kijken of er een kaart is aangemaakt voor het specifiek te leren huiswerk. Op onze school wordt gewerkt met de methode Argus Clou, deze klik je aan in de zoek-lijst en daarboven type je de titel van het thema. De titel van het thema vind je bovenaan op het A4-tje dat uw zoon/dochter mee naar huis heeft genomen. Vervolgens klik je ‘kaarten andere gebruikers aan’. Op deze manier hoeft u niet zelf een nieuwe kaart in te voeren.
Bijvoorbeeld: moeten de leerlingen van groep 6 leren voor thema 2, Aan de slag. Dat voert u in en daaronder dus Argus Clou aanvinken en daarna de kaarten van andere gebruikers openen. Succes!
Tafels
In dit filmpje (link) ziet u een heel aantal ideeen om de tafels bewegend aan te leren. Bewegend trainen is bewezen effectief te zijn en bovenal gewoon ook erg leuk om te doen!
Veel kinderen houden ook van zingen en onthouden de tekstliedjes gemakkelijk. Daarom ook deze tip: http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=rekenen&categorie=liedjes
Tot slot nog in spel-vorm: http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
Klokkijken
Klokkijken is voor veel kinderen lastig om te leren. Hier vindt u 10 tips om uw kind thuis ook te helpen met het leren klokkijken:
http://www.thuisinonderwijs.nl/tien-tips-om-je-kind-te-leren-klokkijken/
Een goed hulpmiddel bij klokkijken oefenen vanaf de basis is: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken
Op deze site kunt u zelf de moeilijkheidsgraad aanklikken (gesorteerd op groep).

Aanschuiven?
Natuurlijk wordt u als ouder in een later stadium verder geïnformeerd over de uitkomsten en bevindingen. We ronden de projecten allemaal dit schooljaar af. Kunt u niet zo lang wachten . U bent van harte uitgenodigd om als toehoorder aan te schuiven. We starten om 19.30 uur bij De Werveling en de data vindt u in het Jaarplan (Downloads).

Wilt u meer weten over het werk en de samenstelling van de MR? Kijk dan op: https://www.dewerveling.nl/ouders/mr/